Všeobecné podmínky

Úvodní ustanovení

Portál CÍRKEVNÍTURISTIKA.CZ (dále jen „portál“) prezentuje poutní místa, poutě, duchovní cvičení, akce a zajímavosti, které mají křesťanství jako společného jmenovatele, a dále možnosti ubytování v poutních domech, v klášterech a ostatních církevních budovách k tomuto uzpůsobených, příp. krátkodobého nájmu far pro dovolenou (dále „církevní objekty“).

Uživatelé

Uživateli portálu jsou návštěvníci nebo provozovatelé církevních objektů.

Návštěvníci portálu mohou po registraci a vytvoření účtu využívat další služby portálu, např. rezervovat si ubytování v objektech s rezervačním systémem, mít přehled o svých rezervacích, vkládat vybraná zajímavá místa do plánovače, vkládat recenze navštívených míst.

Přístup zaregistrovaných uživatelů do uživatelské části portálu je umožněn pod uživatelským jménem a unikátním heslem, které je přístupné pouze uživateli. Registrace i využívání služeb portálu je pro uživatele zdarma.

Prezentace a správa církevních objektů na portálu

Provozovatelé církevních objektů mohou objekt prezentovat a prezentaci sami upravovat jako správci prezentace.

Podmínkou prezentace církevních objektů na portálu je ze strany provozovatele církevního objektu respektování podmínek uvedených v dokumentech Cíle a teze církevní turistiky, které tvoří nedílnou součást těchto všeobecných podmínek, souhlas vlastníka církevního objektu, registrace objektu a vyjádření souhlasu provozovatele s těmito všeobecnými podmínkami.

Přístup do správcovské části portálu je umožněn pod uživatelským jménem a unikátním heslem, které je přístupné pouze správci prezentace církevního objektu a jím pověřeným osobám.

Správce prezentace poutního místa je povinen kompletně, řádně a pravdivě vyplnit všechny údaje o poutním místě, průběžně je aktualizovat a doplňovat poutě, duchovní cvičení a akce.

Správce prezentace zajímavosti je povinen kompletně, řádně a pravdivě vyplnit všechny údaje o zajímavosti a průběžně aktualizovat informace o otevírací době, příp. vstupném.

Správce prezentace církevního objektu pro ubytování je povinen kompletně, řádně a pravdivě vyplnit všechny údaje o objektu, provádět pravidelné aktualizace k vybavení, cenám, příp. obsazenosti.

Správce prezentace církevního objektu se zavazuje zabránit zneužití neoprávněného přístupu do prezentace, a případným škodám, které by z neoprávněného zásahu mohly vzniknout.

Správce prezentace církevního objektu se zavazuje, že do prezentace umístí pouze texty a fotografie, ke kterým má provozovatel autorská práva, resp. má jiná licenční ujednání, která mu umožňují jejich zveřejnění tak, aby nedošlo k žádnému porušení autorských práv vůči třetím osobám.

Správce portálu je oprávněn v prezentaci církevního objektu, zejména z důvodu požadavku na přesnou a správně vyplněnou prezentaci, provést opravy a korekce.

Biskupství brněnské jako správce portálu nenese žádnou odpovědnost za správnost, oprávněnost, pravdivost nebo úplnost cen, textů, fotografií, informací nebo dalších údajů o církevním objektu.

Typy prezentace

Prezentace poutních míst, poutí, duchovních cvičení, akcí, zajímavostí a církevních objektů pro ubytování je zdarma.

Správce prezentace církevního objektu pro ubytování si může vybrat ze dvou typů prezentace, uvedených níže v tabulce. 

Typ prezentace na další kalendářní rok, případně změnu typu prezentace nebo její zrušení, písemně oznámí provozovatel církevního objektu vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku správci portálu na e-mailovou adresu info@cirkevnituristika.cz. 

VariantaPrezentováno  
Základní prezentace
(role "správce základní")
název, foto, kontakty, popis, ceník    
Prezentace s rezervací
(role "správce gold")
název, foto, kontakty, popis, ceník, rezervační systém s přehledem rezervací    

Závěrečná ustanovení

Uživatel a správce prezentace církevního objektu souhlasí se zpracováním jeho firemních a osobních údajů portálem v souladu se zákonem 101/2000 Sb. v účinném znění.

Tyto všeobecné podmínky portálu vstupují v platnost dne 1. 1. 2017.