Cíle a teze

CÍLE

Představení křesťanství

Církevní turistika nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím.

Církevní turistika prezentuje nejširší veřejnosti poutní místa, křesťanské církevní památky a další zajímavosti, které mají křesťanskou víru jako společného jmenovatele. Zároveň představuje nové možnosti využití církevních objektů a propojuje křesťanské církevní památky s ostatními doprovodnými aktivitami, které přispívají k obnově duchovních, duševních i fyzických sil.

Prostor setkání

Církevní turistika vytváří prostor pro setkání.

Návštěvníci mají možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím duchovního prožitku, rozhovoru, svědectví místního společenství, hudby, umění, …

Nízkoprahově

Církevní turistika je určena pro nejširší veřejnost.

Cílem je vytvořit „nízkoprahovou“ nabídku k setkání pro všechny bez ohledu na jejich náboženské smýšlení. Návštěva poutních míst, církevních objektů, architektonických a uměleckých zajímavostí a doprovodných programů, spolu s atmosférou dovolené a odpočinku dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost.

Společenský a kulturní dosah

Církevní turistika chce vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů.

Církevní turistika prezentuje poutní místa, církevní objekty a křesťanské zajímavosti jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukazuje také na jejich kulturní hodnotu, na kořeny a tradice, ze kterých náš národ vychází a které jsou stále živé.

Přesah

Na církevní turistiku navazuje další nabídka.

Nabídka, jejímž prostřednictvím se křesťanství v církevní turistice představí, poskytuje možnost celoroční návaznosti. Ti, kdo byli osloveni, mají příležitost využít nabídku církevní turistiky účastí na dalších doprovodných programech.

TEZE

Ekumenicky

Církevní turistika prezentuje rozmanitost křesťanských církví.

Církevní turistika umožňuje návštěvníkům prožít rozmanitost křesťanských církví a náboženského života. Spolu s katolickou církví se jí účastní i další křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví v České republice.

Příležitost k rozvoji

Církevní turistika je otevřena všem farnostem, sborům, církevním obcím, řádům a křesťanským církevním společenstvím, která se mohou k akci připojit a dát jí tak příležitost stát se v budoucnu nedílnou součástí života křesťanských církví u nás a ve světě.

Dobrovolně

Církevní turistika je založena na dobrovolné spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství (dále jen křesťanská společenství).

Je na rozhodnutí jednotlivých křesťanských společenstvích, zda se chtějí k církevní turistice připojit.

Zapojení místního společenství

Podoba nabídky církevní turistiky je plně v kompetenci jednotlivých křesťanských společenství. To zaručuje tvořivost a zároveň prezentuje celou šíři křesťanského života a kultury, protože nabídka církevní turistiky odpovídá charakteru jednotlivých společenství.

Motivace organizátorů

Budou vytvořeny příležitosti k získání informací důležitých pro rozvinutí schopností a dovedností křesťanů pečujících o poutníky a účastníky církevního cestovního ruchu a jejich motivaci. K tomu mohou pomoci informační setkání, semináře, vzdělávací kurzy a osobní kontakty.

Ekonomická udržitelnost

Církevní turistika podporuje dosažení ekonomického užitku z cestovního ruchu pro všechny části místního společenství.

Rozvoj cestovního ruchu poskytuje možnost prospívat zapojeným křesťanským společenstvím, rodinám i jednotlivcům, a naplno využívat místní lidské zdroje.

Koordinace

Církevní turistika je propojena jednotným vizuálním stylem a prezentací na www.cirkevnituristika.cz. Úkol zajistit koordinaci přijalo Biskupství brněnské. V součinnosti se zapojenými křesťanskými společenstvími zajišťuje společnou propagaci a vzájemnou návaznost jednotlivých prezentací a nabídek.